OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen „Poskytovatel“) a klientem (dále jen „Klient“) v oblasti služeb Poskytovatele.

1.2 Poskytovatel je Matěj Měrtl, U Statku 2140/26, Velké Meziříčí, 594 01, IČ: 05504031, DIČ: CZ9810044717

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny klienty využívající služby Poskytovatele.

2. Služby a povinnosti Poskytovatele

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle specifikace dohodnuté s Klientem.

2.2 Poskytovatel má právo odmítnout poskytnutí služeb, pokud by jejich realizace byla v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

3. Povinnosti Klienta

3.1 Klient je povinen poskytovat Poskytovateli veškeré potřebné informace a podklady pro řádné plnění služeb.

3.2 Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost a včasné schvalování návrhů a dokumentů.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena za služby je stanovena dle dohody mezi Poskytovatelem a Klientem.

4.2 Platba za služby probíhá na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a to do data splatnosti uvedeného na faktuře.

5. Odpovědnost a omezení odpovědnosti

5.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za případné chyby, ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nesprávných nebo neúplných informací poskytnutých Klientem.

5.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za nepřímé škody, ušlý zisk nebo následné škody jakéhokoliv druhu.

5.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené třetími stranami, jejichž služby nebo produkty jsou použity při plnění zakázky.

5.4 V případě vzniku škody, za kterou je Poskytovatel odpovědný, je odpovědnost omezena do výše předpokládané odměny za danou službu, jak bylo dohodnuto mezi Poskytovatelem a Klientem před zahájením prací.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje Klienta v souladu s platnými právními předpisy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem, kdy Klient vyjádří svůj souhlas s jejich obsahem.

7.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Poskytovatele.

7.3 Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky.

7.4 Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem budou řešeny smírně, v případě nedohody je příslušný soud v místě sídla Poskytovatele.


Klient potvrzuje, že objednáním služby u Poskytovatele souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami.